วันที่ 3 สิงหาคม 2562 น้องๆนักเรียนทั้งสามภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล จำนวน 29 ทีม มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนจำนวน 120 คน ได้มาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกวดโครงงานสำหรับการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

สำหรับกิจกรรมวันที่  3 สิงหาคม เริ่มด้วยรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “สร้างนวัตกรรมอย่างไรให้เปลี่ยนโลก”โดยวิทยากร ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา ตามด้วย การบรรยายหัวข้อเรื่อง “Digital transformation for halal scientists” โอกาสความท้าทายของยุคดิจิทัล สำหรับนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล”โดยวิทยากร อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่