เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ดร.อัชอารี สุขสุวรรณ นักวิจัย นางสาวกุณฑิรา สาแล และ นางสาวนูรียะห์ อุเซ็ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติฮาลาลและเข้าร่วมจัดนิทรรศการฮาลาลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบฮาลาลและมาตรฐานฮาลาล รวมถึง ดร.อัชอารี สุขสุวรรณ นักวิจัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ Halal Practise and Compliance Requirement in Emerging Halal Export & Investment Destinations ในงาน Halal Ingredients Asia 2015 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ณ Kuala Lumpur Convention Center เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย