ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้าร่วมงาน “International Halal Toyyib Products Fiqh, Medicine and Pharmaceuticals workshops” รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้มอบหมายให้นางสาวนัจวา สันติวรกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Nutrition science in Quran: Olive oil, Vinegar and Nigella Sativa” ซึ่งเป็นโครงการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดำเนินงานโดย GIMDES ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558 ณ Istanbul Congress Center, Istanbul ประเทศตุรกี ทั้งนี้ได้มี นางสาวนัสรินทร์ พละมี และนางสาวซัมซัมอัรอูร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อนำเสนองานวิจัยและผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ภายในงานมีงานจัดแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาล จากหน่วยงาน GIMDES จำนวน 150 นิทรรศการ นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังได้เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานของ GIMDES ณ. กรุง Istanbul ประเทศตุรกี