การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติในงาน

Islamic Civilization in ASEAN Community: Challenges and Hopes

21 – 22 November 2015

Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯพร้อมกับ นางสาวกุณฑิรา สาแลและนางสาวนูรียะห์ อุเซ็ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการนานาชาติในงาน Islamic Civilization in ASEAN Community: Challenges and Hopes และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ From Arabian Medieval Islamic Science to Asean Modern Halal Science ณ Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi เมืองBangi ประเทศมาเลเซีย

ภาพบรรยายกาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อ From Arabian Medieval Islamic Science to Asean Modern Halal Science ในงาน Islamic Civilization in ASEAN Community: Challenges and Hopes ณ Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)