โครงการ
“การพัฒนานักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลอย่างครบวงจร”
โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “การพัฒนานักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลอย่างครบวงจร” เพื่อการประชาสัมพันธ์ในจดหมายข่าวกิจกรรมและการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียนทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและเป็นการขยายตลาดของผู้ร่วมโครงการ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการขอตราฮาลาลและการวางระบบ Hal-Q

1-9