การประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาลทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 ร่วมกับระบบฮาลาลโลจิสติกส์ e-HAL-Q Value Chain and Superhighway ”  ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2-3 เมษายน 2553 อบรมช่วงที่ 1  จัดโดย  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 222 ชั้น 2 ตึกจุฬาพัฒน์ 2 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นำโดย รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดพิธี และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  ในการประชุมเตรียมงานครั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

 

1. บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เค.อาร์.เอส สไปร์ซี่ฟู๊ด จำกัด

3. บริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร  จำกัด

4. บริษัท เบสบอนด์แวร์เฮ้าส์  จำกัด

5.บริษัท เยลโล่ทรานสปอร์ต จำกัด

6. บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

7. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด

8. บริษัท เอคิววาย ซอส จำกัด

9. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่งจำกัด

 

ในการนี้การประชุมเตรียมงานโครงการดังกล่าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้จัดขึ้นมานั้น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในส่วนของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาโรงงานผลิตอาหารเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยระบบ HAL-Q หรือ Halal-GMP/HACCP  อีกทั้งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยังจะดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับไอซีทีเพื่อความสมบูรณ์มั่นคงของความเป็นฮาลาลตามหลักการศาสนาอิสลามของผลิตภัณฑ์อาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค/ผู้ส่งออก ฮาลาลโลจิสติกส์ หรือ e-HAL-Q Value chain  ประยุกต์เข้าไปในระบบ HAL-Q ที่โรงงานดำเนินการอยู่ไปพร้อมกัน