เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting) ได้เริ่มขึ้นในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีคณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมพร้อมมีผู้แทนประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 99 คน
ในการประชุมปีนี้เป็นเรื่องการพิจารณาในประเด็นการบริหารในภาพรวมปีที่ผ่านและการวางแผนงานต่อไปในอนาคตขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนองบประมาณและการบริหารเงินในปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์ SMIIC 2021-2030 การรับรองรายงานผู้ตรวจสอบการเงินภายนอก และการพิจารณาการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของบอร์ดบริหารและเลขาธิการไปจนถึง 2021 สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ในการรับทราบแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ในการนำมาประยุกต์แผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรต่อไป
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting) ได้เริ่มขึ้นในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีคณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมพร้อมมีผู้แทนประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 99 คน
ในการประชุมปีนี้เป็นเรื่องการพิจารณาในประเด็นการบริหารในภาพรวมปีที่ผ่านและการวางแผนงานต่อไปในอนาคตขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนองบประมาณและการบริหารเงินในปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์ SMIIC 2021-2030 การรับรองรายงานผู้ตรวจสอบการเงินภายนอก และการพิจารณาการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของบอร์ดบริหารและเลขาธิการไปจนถึง 2021 สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ในการรับทราบแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ในการนำมาประยุกต์แผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรต่อไป
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
การประชุมสมัชชาใหญ่ภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม ครั้งที่ 15 (15th SMIIC General Assembly (GA) Meeting) ได้เริ่มขึ้นในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีคณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมพร้อมมีผู้แทนประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 99 คน
ในการประชุมปีนี้เป็นเรื่องการพิจารณาในประเด็นการบริหารในภาพรวมปีที่ผ่านและการวางแผนงานต่อไปในอนาคตขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนองบประมาณและการบริหารเงินในปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์ SMIIC 2021-2030 การรับรองรายงานผู้ตรวจสอบการเงินภายนอก และการพิจารณาการขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของบอร์ดบริหารและเลขาธิการไปจนถึง 2021 สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ในการรับทราบแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ในการนำมาประยุกต์แผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรต่อไป