การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30น. – 16.30น (GMT+7) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ นายฮาบีลาห์ จะปะกียา นายอามีน มะหมัด และนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 ภายใต้แผนงาน IMT-GT ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ร่วมกันกับอนุภูมิภาค (ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย)
โดยในการประชุมครั้งนี้มีท่าน Rizal Affandi Lukman, Deputy Minister for International Economic Cooperation Coordination Ministry for Economic Affairs, Indonesia. เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และได้ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของประเทศสมาชิกท่ามกลางโรคระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในสภาวะปกติใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจ เข้าสู่ยุค Disruptive Economy Era และสามารเตรียมพร้อมสำหรับ Implementation Blueprint 2022-2026 ต่อไป และมีท่านดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สศช. ในฐานะผู้นำอาวุโสฝ่ายไทย
ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของแผนงานของแต่ละคณะทำงาน (Working Groups) ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส โดย คุณสุลิดา หวังจิ เป็นตัวแทนประธานในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ( WGHAPAS) ในช่วงแผนการดำเนินงาน 2019-2020 ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการอยู่ และจะแล้วเสร็จในปี 2021 นอกจากนี้ยังได้เน้นโครงการ Strategic Halal Industry Collaboration Task Force ซึ่งได้เสนอในที่ประชุม WGHAPAS ครั้งที่ 13 เพื่ออำนวยสะดวกและส่งเสริมฮาลาลโลโก้ของแต่ละประเทศในการพัฒนาการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก เพื่อเพื่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกได้แสดงความยินดีต่อ WGHAPAS ที่สามารถยอมรับพ้องกันในเรื่อง ฮาลาลโลโก้ และมาตรฐานฮาลาลของประเทศสมาชิกสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทยได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของความร่วมมือด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก และยังสนับสนุนการสร้างระบบฮาลาลแบบดิจิทอล สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30น. – 16.30น (GMT+7) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ นายฮาบีลาห์ จะปะกียา นายอามีน มะหมัด และนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 ภายใต้แผนงาน IMT-GT ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ร่วมกันกับอนุภูมิภาค (ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย)
โดยในการประชุมครั้งนี้มีท่าน Rizal Affandi Lukman, Deputy Minister for International Economic Cooperation Coordination Ministry for Economic Affairs, Indonesia. เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และได้ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของประเทศสมาชิกท่ามกลางโรคระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในสภาวะปกติใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจ เข้าสู่ยุค Disruptive Economy Era และสามารเตรียมพร้อมสำหรับ Implementation Blueprint 2022-2026 ต่อไป และมีท่านดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สศช. ในฐานะผู้นำอาวุโสฝ่ายไทย
ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของแผนงานของแต่ละคณะทำงาน (Working Groups) ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส โดย คุณสุลิดา หวังจิ เป็นตัวแทนประธานในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ( WGHAPAS) ในช่วงแผนการดำเนินงาน 2019-2020 ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการอยู่ และจะแล้วเสร็จในปี 2021 นอกจากนี้ยังได้เน้นโครงการ Strategic Halal Industry Collaboration Task Force ซึ่งได้เสนอในที่ประชุม WGHAPAS ครั้งที่ 13 เพื่ออำนวยสะดวกและส่งเสริมฮาลาลโลโก้ของแต่ละประเทศในการพัฒนาการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก เพื่อเพื่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกได้แสดงความยินดีต่อ WGHAPAS ที่สามารถยอมรับพ้องกันในเรื่อง ฮาลาลโลโก้ และมาตรฐานฮาลาลของประเทศสมาชิกสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทยได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของความร่วมมือด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก และยังสนับสนุนการสร้างระบบฮาลาลแบบดิจิทอล สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) ประจำปี 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30น. – 16.30น (GMT+7) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ นายฮาบีลาห์ จะปะกียา นายอามีน มะหมัด และนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The 27th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 27 ภายใต้แผนงาน IMT-GT ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะประชุมพร้อมกันผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ร่วมกันกับอนุภูมิภาค (ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย)
โดยในการประชุมครั้งนี้มีท่าน Rizal Affandi Lukman, Deputy Minister for International Economic Cooperation Coordination Ministry for Economic Affairs, Indonesia. เป็นประธานที่ประชุม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และได้ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของประเทศสมาชิกท่ามกลางโรคระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในสภาวะปกติใหม่ (New normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจ เข้าสู่ยุค Disruptive Economy Era และสามารเตรียมพร้อมสำหรับ Implementation Blueprint 2022-2026 ต่อไป และมีท่านดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สศช. ในฐานะผู้นำอาวุโสฝ่ายไทย
ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของแผนงานของแต่ละคณะทำงาน (Working Groups) ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส โดย คุณสุลิดา หวังจิ เป็นตัวแทนประธานในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของคณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ( WGHAPAS) ในช่วงแผนการดำเนินงาน 2019-2020 ต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสทราบ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการอยู่ และจะแล้วเสร็จในปี 2021 นอกจากนี้ยังได้เน้นโครงการ Strategic Halal Industry Collaboration Task Force ซึ่งได้เสนอในที่ประชุม WGHAPAS ครั้งที่ 13 เพื่ออำนวยสะดวกและส่งเสริมฮาลาลโลโก้ของแต่ละประเทศในการพัฒนาการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก เพื่อเพื่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกได้แสดงความยินดีต่อ WGHAPAS ที่สามารถยอมรับพ้องกันในเรื่อง ฮาลาลโลโก้ และมาตรฐานฮาลาลของประเทศสมาชิกสมาชิกได้ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทยได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของความร่วมมือด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก และยังสนับสนุนการสร้างระบบฮาลาลแบบดิจิทอล สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้น