การประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของผู้นำจากการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานกรอบแผนงาน IMT-GT  (The Sixth IMT-GT Post Summit Planning Meeting,  IMT-GT Working Group Meetings) ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2556 โดยสาระสำคัญของงานในครั้งนี้เพื่อ 1.สรุปและนำเสนอโครงการต่างๆ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (Working Group on Halal Products and Services;WG-HAPAS) จากประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสามประเทศ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand: Growth Triangle) 2.เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะเลขานุการของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (WG-HAPAS) จากประเทศไทย 3.เผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สู่การยกระดับการเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับนานาชาติ