เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เนื่องในโอกาศตรบรอบ 12 ปี ในปี 2558 นี้ จึงกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ให้สังคมได้รับรู้และได้รับประโยชน์ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ศวฮ. ให้กับสังคมหรือภาคประชนรับรู้ กิจกรรมให้ความรู้ ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันแสดงให้เห็นต่อความเอาใจใส่และการเอิ้อ เฟื้อต่อสังคม เป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวมให้แก่บุคลากร ขององค์กรอีกด้วย นอกจากนั้น ศวฮ. ยังเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่องขยายเครือข่ายครอบคลุมงานวิทยา ศาสตร์ฮาลาล ซึ่งงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลถือเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยยกระดับการตรวจสอบฮาลา ลขององค์กรในศาสนาอิสลามเพื่อความปลอดภัยด้านกายภาพและจิตวิญญาณของผู้ บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศและทั่วโลกตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” อีกทั้งใช้วิทยาศาสตร์ ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติเป็นอย่าง ดียิ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย และได้แสดงสถานะความเป็นผู้นำมาโดยตลอด ตามปัจจุบันงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับความสนใจจากหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม เป็นต้น

 

ในงานนี้ ได้จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ขึ้น ในหัวข้อ “อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอดวิทยาการสู่อุมมะห์” โดยได้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทำให้ได้ทราบถึงมุมมอง แนวคิดของเยาวชนยุคใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาการ วิทยาศาสตร์ที่จะต่อยอดไปยังโลกอนาคต โดยการแข่งขันมีผลการตัดสินดังนี้

 

คะแนนการตัดสิน
การประกวดสุนทรพจน์ ระดับปริญญาตรี รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

รางวัล

ชื่อ-สกุล

สถานศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.พรรณรัตน์ รามบุตร

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ชมเชย

นายอภิรัตน์ เฟื่องวิวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนการตัดสิน
การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
(โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน)

รางวัล

ชื่อ-สกุล

สถานศึกษา

ชนะเลิศ

น.ส.ศกุนตลา หวังบู่

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

รองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส. นิชมน วันเอเลาะ

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส.ณัฐนรี ฤทธิ์ดี

โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์

ชมเชย1

น.ส.อังคณา บินฮาซัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ชมเชย2

นายชานน ริดมัด

โรงเรียนอิสลามสันติชน

น.ส.วนิศรา เอี่ยมใจรัก

โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

น.ส.นดา หมุดแล๊ะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

น.ส.แอนนา วันหมัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

น.ส.อมรรัตน์ เด็นลีเมาะ

โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

น.ส.ศิริพร วันหมัด

โรงเรียนบางกอกวิทยา

น.ส.สายสมร ชัยสอนปัจจัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

น.ส.พิมพ์วิภา โต๊ะสะและ

โรงเรียนบางกอกวิทยา

น.ส.วีระยา สลาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

 

HSC12Y (47)_resize

ผู้ชนะการเเข่งขันการประกวดถ่ายภาพร่วมกัน นายอภิรัตน์ เฟื่องวิวัฒน์ รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี (คนที่1), น.ส.ณัฐนรี ฤทธิ์ดี รองชนะเลิศอันดับสอง (คนที่ 2) น.ส. นิชมน วันเอเลาะ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมปลาย (คนที่ 3), น.ส.ศกุนตลา หวังบู่ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมปลาย (คนที่ 4), น.ส.พรรณรัตน์ รามบุตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี (คนที่ 5), นายสุทธิเกียรติ ดือเร๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง, นายชานน ริดมัด รางวัลชมเชย 2 (คนที่ 6)


 

ภาพคณะกรรมการการประกวดสุนทรพจน์: อาจารย์อนุสรณ์ องอาจ


 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์: อาจารย์สมาน งามโขนง, คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์


 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์: อาจารย์บรรจง บินกาซัน คุณนูรีซัน มะหะหมัด


ผลรางวัล

น.ส.ศกุนตลา หวังบู่ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมปลาย (ภาพซ้ายมือ) – น.ส.ณัฐนรี ฤทธิ์ดี รองชนะเลิศอันดับสอง (ภาพกลาง) – น.ส.พรรณรัตน์ รามบุตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี (ภาพขวา)


 

บรรยากาศการประกวดสุนทรพจน์


 

ภาพบรรยากาศภายในงานระหว่างรอการตัดสิน


 

ภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล

51resize