รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โครงการติดตั้งครุภัณฑ์และงานระบบห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11
ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานแห่งใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ชั้น 11

 

 1. ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการ
 4. อาจารย์ พีรศรี โพวาทอง กรรมการ
 5. ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา กรรมการและเลขานุการ
 6. นางทิพวรรณ จันทร์ดวง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)
 7. น.ส. ดารุณี พาชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ)
 8. นายศิริศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด
 9. นายขวัญชัย ภัควนารมณ์ บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด
 10. นายเสน่ห์ เกียรติรัศมี บริษัท เอส. เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
 11. นางโชษิตา เกียรติรัศมี บริษัท เอส. เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
 12. นายโสภญ ด่านแสง บริษัท เอส. เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด