กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยน้อมรับและปฏิบัติตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสงบสุข ท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดโครงการฯดังกล่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตอาหารฮาลาล จึงขออนุญาตนำกลุ่มผู้นำศาสนา จำนวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จำนวน ๑๗ คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมี ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ และ นางสาวมนฤดี เข็มทำ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์ฯ ได้แนะนำศูนย์ฯ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย