กระทรวงการต่่างประเทศนำคณะนักการฑูตแรกเข้า จำนวน 34 ท่าน เข้ารับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการนำระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตอาหารฮาลาลระบบ HAL-Q มาประยุกต์ใช้ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555