สถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พานักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 20 คน ที่เข้าโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล จากคุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555