สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่รวม 24 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับประวัติและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารฮาลาล หรืออาหารสำหรับมุสลิม และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาล ที่กำหนดไว้ตามหลักการอิสลาม ในวันที่ 23 เมษายน 2556