เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2558 ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำโครงสร้างเครือข่ายกับข้าราชการมาเลเซียเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการไทยกับมาเลเซีย รวมถึงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ข้าราชการมาเลเซียเกี่ยวกับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จะนำคณะข้าราชการจากมาเลเซีย จากกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ Economic Planning Unit (EPU) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ Halal Industry Development Corporation (HDC) ภายใต้กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย รวม 4 คน เดินทางมาเยือนไทยระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 จึงขอเข้าเยี่ยมศูนย์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านฮาลาลระหว่างไทยกับมาเลเซียให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยมี ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักงานปัตตานี ได้แนะนำศูนย์ฯ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล