วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าประเมินศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะ 1 ใน 2 หน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่นที่เข้าประกวดรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งโครงการ “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าว สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศวฮ. ได้ทำการนำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต อันนำมาซึ่งการจัดตั้งระบบการมาตรฐานฮาลาล Halal-HACCP ซึ่งผ่านการปรับปรุงและทดสอบมามากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล หรือ Halal Assurance and Liability Quality System: HAL-Q ในที่สุด โดยเน้นย้ำ HAL-Q ในฐานะนวัตกรรมการบริการเพื่อผู้บริโภคทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิม ผ่านนวัตกรรมภายใต้ระบบ HAL-Q เช่นสบู่ดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย้อนกลับตามหลักการศาสนาอิสลาม (SILK) ซึ่งทุกนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั้งสิ้น

นอกเหนือจากการบรรยายเรื่อง HAL-Q แล้ว ดร. วินัยได้พาคณะผู้ตรวจประเมินไปชมการจำลองการวางระบบ HAL-Q ทุกขั้นตอนผ่านการนำเสนอในรูปแบบบทบาทสมมุติจากเจ้าหน้าที่ ศวฮ. และยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ห้องปฏิบัติการชีวอณูวิทยาฮาลาล วันมูหะมัดนอร์ มะทา การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สาธิตการชำระล้างด้วยสบู่ดิน และสาธิตโปรแกรม Halal Thailand ในการสแกนผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสภาพฮาลาตลอดสายการผลิต

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ คือรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศ