Please wait...

description กรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน

ใบสมัครงาน


ตำแหน่งที่สมัคร
เงินเดือน


1. ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
Name
Lastname
เลขประจำตัวประชาชน
ออกให้ที่
วันที่ออกบัตร
วันหมดอายุ
น้ำหนัก
ส่วนสูง
สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เบอร์โทร
มือถือ
E-mail
สถานะภาพการสมรส
อื่นๆ โปรดระบุ
สถานะภาพทางทหาร
อื่นๆ โปรดระบุ

2. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย
มัธยม
อาชีวศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

3. ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

หลักสูตรที่รับการอบรมพิเศษ
ชื่อหลักสูตร จัดโดย จัดเมื่อ

4. ความสามารถ

ความรู้พิเศษ
ภาษาต่างประเทศ ระบุ พอใช้ / ดี / ดีมาก
ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หากไม่เคยใช้ โปรดเลือก
ความรู้ความสามารถพิเศษที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งที่สมัคร

5. ประวัติการทำงาน

โปรดเรียงลำดับจากปัจจุบันไปอดีต
ช่วงเวลาปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง สาเหตุที่ออก เงินเดือนสุดท้าย
เงินเดือนสุดท้าย
รายได้อื่น ๆ
ยอดรายได้อื่น ๆ เดือนละ
ประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
ท่านเคยสมัครงานกับจุฬาฯ หรือไม่ ถ้าเคยเมื่อไหร่
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ท่านรู้จักใครในจุฬาฯที่สามารถให้ข้อมูลท่านได้หรือไม่ ถ้ารู้ชื่อ
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ท่านเคยต้องคดีอาญาหรือไม่
ถ้าเคยข้อหา
ผลคดี
โทษที่ได้รับ
สำเนาบัตรประชาชน ( จำเป็น )
สำเนาทะเบียนบ้าน ( จำเป็น )
หลักฐานวุฒิการศึกษา ( จำเป็น )
หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หน่วนงานหรือศูนย์ที่ท่านต้องการสมัครงาน

* ชนิดไฟล์แนบ .pdf|.doc|.docx|.zip|.rar|.png|.jpg เท่านั้น

* ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัคร หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ หรือเอกสารที่นำมาแสดง เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากมหาวิทยาลัยรับข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้ว และพบว่าข้อมความในใบสมัคร หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยมีสิืทะ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

* เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับเว็บบราวเซอร์ Google Chrome Version 68.+++

* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จและบันทึก กรุณาเลื่อนขึ้นข้างบน จะมีกล่องข้อความให้กดยันยันการบันทึกสำเร็จ ขอบคุณค่ะ