ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เพศ * :
อายุ * :
บริษัท :
ที่อยู่ :
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการให้คะแนนความพึงพอใจในระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
หัวข้อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ปัจจัยด้านองค์กร
1.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ
3.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ปัจจัยด้านบุคลากร
1.เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการใหบ้ริการ
2.เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมลูและตอบข้อซักถามไดต้รงตามความต้องการ
3.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม ให้บริการด้วยความเอาใจใส
ปัจจัยด้านค่าบริการการตรวจวิเคราะห์
1.ค่าบริการการตรวจวิเคราะห์มีความเหมาะสม
ปัจจัยที่เลือกใช้บริการ
1.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวิเคราะห์
2.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สะดวกในการเดินทางการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
3.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถตอบข้อซักถามและสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
4.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอใบเสนอราคา

ชื่อ-นามสกุล / บริษัท : *
ที่อยู่ : *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
โทรศัพท์ : *
อีเมล์ : *
การส่งผล : *
การทดสอบ * จำนวน *
รายละเอียดเพิ่มเติม :